ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα repanis.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της εταιρείας NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε. ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε. ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε. ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε. ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην ιστοσελίδα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
Η NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας repanis.gr, για την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες του repanis.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα repanis.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε, ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την repanis.gr

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα repanis.gr παρέχεται από την NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Η repanis.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Η NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα repanis.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την repanis.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Δικαίωμα Αλλαγών Όρων Χρήσης
Η NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας repanis.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας repanis.gr, και κατά συνέπεια της NICOLAS REPANIS Α.Β.Ε.Ε. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας repanis.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.